Cancer Patient Testimonials

VERITA LIFE PATIENT TESTIMONIALS & EDUCATIONAL VIDEOS

เรื่องราวต่างๆ ที่นำเสนอนี้ 
เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนและบอกต่อเส้นทางการรักษาของตน 
ซึ่งอาจจะเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่านอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี การนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ 
มิได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการรับรองผลการรักษาหรือวิธีการรักษาแต่อย่างใด 
การรักษาและผลการรักษาจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคน

We are ready to help. Send us an enquiry

CONTACT US
Verita Life Bangkok Travel Advisory
Read More