เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์เรื่องโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดในโลกอันดับที่ 12 โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 170,000 คนในแต่ละปี และ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคนี้เป็นประชากรของประเทศกำลังพัฒนา ในเดือนแห่งการรณรงค์เรื่องโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะมีโครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก การให้ความรู้ในวงกว้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งชนิดนี้

เข้าใจโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

กระเพาะปัสสาวะอยู่ที่ช่องท้องส่วนล่าง มีหน้าที่กักเก็บปัสสาวะที่ผลิตมาจากไต โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากการที่เซลล์เสื่อมสภาพและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์อันตรายซึ่งจะเกิดการกลายพันธุ์และเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเกิดขึ้นมีเมื่อเนื้องอก (เนื้อเยื่อผิดปกติที่มีการเจริญเติบโต) ที่เยื่อบุผิวกระเพาะปัสสาวะ แล้วแพร่กระจายไปยังกล้ามเนื้อโดยรอบ

อาการที่พบมากที่สุดของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็คือ ปัสสาวะมีเลือดปน โรคนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทขึ้นอยู่กับการแพร่กระจายของมะเร็ง หากมะเร็งอยู่ที่ด้านในของเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะจะเรียกว่า โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดที่ยังไม่ลุกลามไปยังชั้นกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้มากที่สุด โดยผู้ป่วยมากกว่า 2 ใน 3 ป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดนี้

Bladder Cancer Infographic

เมื่อมะเร็งแพร่กระจายออกจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะไปยังกล้ามเนื้อที่อยู่รอบกระเพาะปัสสาวะ จะเรียกว่า โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดที่มีการลุกลามไปยังชั้นกล้ามเนื้อ

แต่เมื่อโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย จะเรียกว่า โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดแพร่กระจาย การแพร่กระจายของมะเร็งหมายถึงการที่เซลล์มะเร็งเติบโตจนกระจายออกจากอวัยวะเริ่มต้น

เดือนแห่งการรณรงค์เรื่องโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ในช่วงเดือนแห่งการรณรงค์เรื่องโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี้จะมีการรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคร้ายนี้และประชาสัมพันธ์เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ วิธีการรักษา และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการรักษา

ส่วนใหญ่แล้วโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมักเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสัมผัสสารเคมีอันตราย การสูบบุหรี่นอกจากจะเกี่ยวข้องกับการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดแล้ว ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเช่นกัน ผู้ที่สูบบุหรี่ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 7 เท่า นอกจากนี้การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ส่วนการติดเชื้อจากปรสิตชื่อชิสโตโซเมียซิสจากการสัมผัสน้ำที่มีเชื้อโรคจากขยะของมนุษย์ ก็นับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของโรคนี้แต่พบได้น้อยกว่า

เดือนแห่งการรณรงค์เรื่องโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดความร่วมมือจากอาสาสมัคร การบริจาค และการสนับสนุนจากสถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงโทษภัยของโรคนี้ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและครอบครัวเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และปรับวิถีชีวิตเพื่อป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ส่วนแพทย์จะเป็นผู้นำความก้าวหน้าทางการแพทย์มาใช้รักษาโรคนี้ ตลอดจนกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้คนทั่วไปสามารถช่วยผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

Verita Life - Contact a Specialist banner